tnfsd
ROLE OF HONOUR

Name Period
Dr.N.MahalakshmiFrom July-2023
Tr.G.Munirasan2023(30.06.2023)
Dr.G.Thirunavukkarasu2022-2023(31.05.2023)
Tr.M.Srinivasan2019-2022  (31.05.2022)
Tr.M.T.Yuvanesan2019
Tr.S.Manisekaran 2019
Tmt.R.Vasugi 2017-2019
Tr.G.Elangovan 2017
Tmt.R.Radharamani 2016-2017
Tmt.P.Kalarani 2015-2016
Tr.P.Rajan 2015
Dr.Kamalakshi Krishnamoorthy 2015
Tmt.B.Maheswari 2013-2015
Tmt.M.Senthamarai 2012-2013
Tr.R.Neelakandapillai 2011-2012
Tmt.P.Dhanabagyam 2010-2011
Tr.D.Prabakaran 2010
Tr.C.Vijayakumar 2008-2010
Tmt.Nirmala Rajkumar 2007-2008
Tr.W.Surendran Paul Mani 2005-2007
Dr.K.Nandhagopal 2004-2005
Prof.Dr.C.Damodaran 1999-2004
Tr.M.G.Amravaneswaran 1998-1999
Tr.N.Selvaraj 1993-1998
Prof.Dr.P.Chandrasekaran 1980-1993
Dr.V.N.Visvanatha Rao 1980
Tr.R.Krishnaswamy [Ex-Officio] 1979
Tr.K.V.Subramanian [Ex-Officio] 1979
Tr.R.Krishnaswamy [Ex-Officio] 1977-1979
Tr.E.L.Stracey [Ex-Officio] 1977
Tr.N.Krishnaswamy [Ex-Officio] 1976-1977
Tr.K.V.Subramanian [Ex-Officio] 1976
Tr.N.Krishnaswamy [Ex-Officio] 1976
Tr.K.Radhakrishnan [Ex-Officio] 1976
Tr.F.V.Arul [Ex-Officio] 1973-1976
Tr.Prof.P.Chandrasekaran 1971-1973
Tr.N.Pichandi 1967-1971
Dr.A.R.Natarajan 1959-1967